Η Κ.Σ.Ε ανταποκρινόμενη στα επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα αναθέτει σημαντικές επιστημονικές μελέτες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά ιδρύµατα της χώρας µας και του εξωτερικού, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν δημοσιευθεί και αποσπάσει επαίνους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Με αυτό τον τρόπο η Κ.Σ.Ε και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιστημονικά στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην Ελλάδα.

Μία από τις βασικότερες μελέτες που εκπονεί η Κ.Σ.Ε  ετησίως σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Λαμίας, το ΤΕΙ Καρδίτσας, το ΤΕΙ Καβάλας, και τους διεθνείς οργανισμούς OMPO και IMPCF, είναι η μελέτη επιστημονικής τεκμηρίωσης της επίδρασης της θήρας στους πληθυσμούς θηρεύσιμων και μη ειδών, τον έλεγχο της λαθροθηρίας και τη διάρκεια των περιόδων θήρας, μελέτη η οποία κατατίθεται επίσημα στο ΥΠΕΚΑ και οδηγεί στη σύνταξη της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης περί θήρας.

Έχουν εκπονηθεί και καταρτισθεί μελέτες και επιστημονικές εργασίες από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας οι οποίες έχουν καταλλήλως αξιοποιηθεί από την Κ.Σ.Ε  σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.
(θα υπάρξει σύντομα αναλυτική παράθεση αυτών των μελετών και εργασιών)