Το πρόγραμμα ΆΡΤΕΜΙΣ υλοποιείται σε 2 άξονες και συνίσταται από το ΑΡΤΕΜΙΣ Ι, το οποίο μελετά την δυναμική των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών σε ολόκληρη την  Ελληνική επικράτεια μέσω της καταγραφής της κάρπωσής τους, και το ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ το οποίο ερευνά τη δομή των πληθυσμών των θηραματικών ειδών στη χώρα μέσω της καταγραφής της ηλικίας και του φύλου τους. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «ΑΡΤΕΜΙΣ» προς τιμήν της κυνηγέτιδας θεάς και προστάτιδας του κυνηγιού. Είναι η πρώτη μελέτη πανελλήνιας εμβέλειας με αντικείμενο το αειφόρο κυνήγι.

Και τα 2 προγράμματα υλοποιούνται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων. Το ΑΡΤΕΜΙΣ Ι υλοποιείται για 17 συναπτά έτη από το 1995 και το ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ έχει τεθεί σε ισχύ από το 2005. Και τα 2 προγράμματα πλέον είναι σε θέση μετά από αρκετά χρόνια υλοποίησής τους να δίνουν πλήρη και ικανοποιητικά αποτελέσματα για την κατάσταση των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών της Ελλάδας.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος οδηγήθηκε στην υλοποίηση του «ΑΡΤΕΜΙΣ» διότι από πλευράς πολιτείας, υπήρχε παντελής έλλειψη επιστημονικών και στατιστικών στοιχείων που να αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα στη χώρα.  Επίσης, παρουσιαζόταν συχνά το φαινόμενο προβολής υποκειμενικών και χαμηλής αξιοπιστίας στοιχείων από διάφορες πηγές σε ό,τι αφορά την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών, αλλά και την άσκηση της θήρας στην Ελλάδα. Για τους δύο αυτούς λόγους, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε έγκαιρα να αναθέσει την εκπόνηση του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» σε εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό και να διαμορφωθεί ταυτόχρονα το πλαίσιο για μία ορθολογική και αειφορική κυνηγετική διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών στη χώρα.

Πρέπει να τονισθεί άλλωστε, ότι τελευταία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσημα με τις κυνηγετικές οργανώσεις για την απόκτηση στοιχείων θηραματικών πληθυσμών. Ειδικότερα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οι κυνηγετικές οργανώσεις και οι κυνηγοί, είναι επίσημοι συνεργάτες της πολιτείας, και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα μελέτης των θηραματικών πληθυσμών, καθώς τους αναγνωρίζεται πλήρως ο ρόλος του διαχειριστή αυτού του ανανεώσιμου φυσικού πόρου.

Παρακάτω παρατίθενται 3 ενδεικτικά γραφήματα τα οποία απεικονίζουν την εξέλιξη των πληθυσμών από το 1995 έως και σήμερα για τα είδη λαγός, μπεκάτσα και αγριογούρουνο. Και στα 3 γραφήματα απεικονίζεται η προσαρμογή της κυνηγετικής κάρπωσης στα διαθέσιμα, η συνεχής και διαχρονική διαφορά μεταξύ του μεγάλου αριθμού των ατόμων που εντοπίζονται και του κατά πολύ μικρότερου αριθμού ατόμων που τελικά καρπώνονται, η σταθερότητα των πληθυσμών κατά τα έτη της μελέτης, όπως και η αύξηση του πληθυσμού του αγριόχοιρου τα 2 τελευταία χρόνια η οποία αντικατοπτρίζεται στην κάρπωση του είδους.

grafima1

Γράφημα 1. Εξέλιξη των δεικτών θηραματικής αφθονίας του λαγού ανά έτος, από το 1995-1996 έως και το 2011-2012 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια: Μέση ετήσια Κυνηγετική Ευκαιρία, μέση ετήσια Κυνηγετική Κάρπωση ανά κυνηγό και εξόρμηση και Κυνηγετική Ζήτηση.

grafima2

Γράφημα 2. Εξέλιξη των δεικτών θηραματικής αφθονίας της μπεκάτσας ανά έτος, από το 1995-1996 έως και το 2011-2012 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια: Μέση ετήσια Κυνηγετική Ευκαιρία, μέση ετήσια Κυνηγετική Κάρπωση ανά κυνηγό και εξόρμηση και Κυνηγετική Ζήτηση.

grafima3

Γράφημα 3. Εξέλιξη των δεικτών θηραματικής αφθονίας του αγριόχοιρου ανά έτος, από το 1995-1996 έως και το 2011-2012 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια: Μέση ετήσια Κυνηγετική Ευκαιρία, μέση ετήσια Κυνηγετική Κάρπωση ανά κυνηγό και εξόρμηση και Κυνηγετική Ζήτηση.