Η συνεχής και διαχρονική αλληλεπίδραση των κυνηγών µε τη φύση και την Άγρια Πανίδα καθιστά τους κυνηγούς τους πρώτους χρήστες αυτού του φυσικού πόρου οι οποίοι έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Κατά συνέπεια, το γεγονός αυτό αποτελεί για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας τόσο βασικό κίνητρο όσο και υποχρέωση, οι οποίες υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις για τη διατήρηση και βελτίωση πολλών και σημαντικών βιοτόπων.

Μία από τις σημαντικότερες απώλειες εξαιτίας της ανθρώπινης παρεμβατικότητας στη φύση τα τελευταία 50 χρόνια, είναι η μεγάλη υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων. Αυτό έχει ασφαλώς μεγάλη επίπτωση και στους βιότοπους των θηραμάτων.

Οι κυριότεροι λόγοι που σχετίζονται άμεσα με την υποβάθμιση των βιοτόπων και την απώλεια της βιοποικιλότητας, είναι η κατάτμηση των ενδιαιτημάτων, η μη αειφορική άσκηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του εδάφους, νερού και της ατμόσφαιρας, και η εισβολή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Ο κυνηγός ως καρπωτής της φύσης και συνεπώς ως άμεσος διαχειριστής αυτού του φυσικού πόρου, είναι ο κατεξοχήν ενδιαφερόμενος για την αναστροφή αυτού του φαινομένου.

Η Βελτίωση Βιοτόπων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΚΣΕ, καθώς μαζί με την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών μέσω του σώματος της Θηροφυλακής αποτελεί τον πυρήνα των δύο σημαντικότερων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, τόσο της Οδηγίας για τα Πτηνά (79/409) όπως και τις Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43).

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές οργανώσεις στη χώρα οι οποίες παραμένουν στη θεωρία και την απραξία, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) είναι η μοναδική οργάνωση η οποία με ιδίους πόρους και όχι με κρατική επιχορήγηση, υλοποιεί οργανωμένα από το 2005 πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύει έμπρακτα, ότι ο ρόλος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών δεν σταματά στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου, αλλά εντείνεται και μετά την λήξη της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με έργα και δράσεις.

Η Κ.Σ.Ε μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων, υλοποιεί το πρόγραμμα της Βελτίωσης Βιοτόπων, αναπληρώνοντας έτσι το κενό που υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις που υλοποιούν οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες σε όλη την επικράτεια.

Σκοπός των   έργων και των παρεμβάσεων στους βιότοπους είναι α) ο εντοπισμός και περιορισμός παραγόντων (π.χ περιορισμένα διαθέσιμα τροφής, ελάχιστα αποθέματα νερού κ.α.) που δυσχεραίνουν τη διαβίωση και ανάπτυξη ενός θηραματικού πληθυσμού σ’ έναν βιότοπο, και β) η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, σ’ έναν βιότοπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί και να συντηρήσει έναν αριθμό απελευθερωμένων θηραμάτων.

Στην υλοποίηση των ετήσιων δράσεων για τη βελτίωση βιοτόπων συμμετέχουν Θηροφύλακες των Κυνηγετικών οργανώσεων αλλά και εθελοντές κυνηγοί. Την καθοδήγηση και εποπτεία των εργασιών στο βιότοπο αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες των κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι πιο σημαντικές επεμβάσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

  • Σπορές
  • Εγκατάσταση φυσικών φρακτών
  • Φύτευση καρποφόρων δέντρων
  • Αναδασώσεις
  • Εγκατάσταση ποτίστρων
  • Καλλιέργεια πηγών
  • Εκτροφή και απελευθέρωση ενδημικών θηραμάτων.

Συνοπτικός Τεχνικός Οδηγός Βελτίωσης Βιοτόπων