ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η υπογραφείσα από τον Υπουργό Αναπληρωτή κ. Φάμελλο, Ρυθμιστική Απόφαση για την περίοδο 2017-2018 με την οποία επαναλαμβάνεται η Ρυθμιστική της προηγούμενης περιόδου, πέραν από ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις για τον αγριόχοιρο, αποδεικνύει κατά τρόπο σαφή ότι:

α) ο κ. Φάμελος δεν υιοθέτησε ουδεμία περικοπή από το πλήθος των παντελώς ατεκμηρίωτων περικοπών και περιορισμών της θήρας που ζητούν σε κάθε ευκαιρία οι αντικυνηγετικές ΜΚΟ, πράγμα για το οποίο οι κυνηγοί ευχαριστούν ιδιαίτερα τον κ. Υπουργό.

β) η εκτενής, εμπεριστατωμένη και απολύτως τεκμηριωμένη σε τεχνικό, επιστημονικό και νομικό επίπεδο, πρόταση της Κ.Σ.Ε. έδωσε όλα τα πραγματικά στοιχεία και τα επιχειρήματα για την αποφυγή νέων περικοπών. Είμαστε βέβαιοι ότι, αυτή μας η εισήγηση βοήθησε και την αρμόδια Υπηρεσία και τον Υπουργό στη διαμόρφωση της τελικής Απόφασης.

γ) σημαντικό στοιχείο για τη νέα Ρυθμιστική αποτελεί η περσινή Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καθώς και η εισήγηση της Υπηρεσίας που πρότεινε την επανάληψη της περσινής Απόφασης

δ) η νέα Ρυθμιστική 2017-2018, όπως και οι Ρυθμιστικές Αποφάσεις των τελευταίων δεκαπέντε ετών έχουν την ίδια βάση με τη Ρυθμιστική Απόφαση του 2002, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της σχετικής Οδηγίας 79/409, με το συνακόλουθο γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που όχι μόνο δεν έχουμε καταδικαστεί για θέματα θήρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά τουναντίον έχει επισήμως γίνει αποδεκτό ότι ακολουθούμε πλήρως τις προβλέψεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

ε) το κυνήγι στην Ελλάδα είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις επιταγές των σχετικών Ευρωπαϊκών ερμηνευτικών κειμένων και στις οδηγίες της επιστημονικής Επιτροπής ORNIS τόσο ως προς τα θηρεύσιμα είδη όσο και ως προς τις περιόδους θήρας και την κλιμακωτή λήξη (βλέπε: “Guidance Document on Hunting”- “Key Concepts”)

στ) κατά τη διαμόρφωση της εκδοθείσας Ρυθμιστικής Απόφασης 2017-2018 συντέλεσε, πιστεύουμε, καθοριστικά η αρραγής ενότητα των κυνηγών και των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος με την ευκαιρία της υπογραφής της Ρυθμιστικής Απόφασης 2017-2018, η οποία διασφαλίζει μαζί με το τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το ορθολογικό κυνήγι στη χώρα μας, είναι στη διάθεση του Υπουργού Περιβάλλοντος για εποικοδομητικό διάλογο και στενότερη συνεργασία για την ρύθμιση καίριων θεμάτων με μοναδικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του θηραματικού πλούτου της χώρας.
Καλούμε όλους τους κυνηγούς της χώρας μας να εφαρμόσουν πιστά τη Ρυθμιστική Απόφαση της νέας κυνηγετικής περιόδου ώστε με την συνεχή και αποτελεσματική συνδρομή της Θηροφυλακής μας ν’ αποδείξουμε, για μια ακόμη φορά ότι ο λαθροθήρας είναι ο χειρότερος εχθρός του κυνηγού.

Συνημμένο αρχείο