Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κ.Σ.Ε. με Αρχαιρεσίες
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι η Τακτική
Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2
Αυγούστου 2020, σε αίθουσα που θα επιτρέψουν οι υγειονομικές
συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και θα
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους υποψήφιους και τα μέλη.
Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται στο
πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε. εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι
και την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, ώρα 16:00.

Συνημμένο Αρχείο