Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση των καταγραφών των ψηφιακών εφαρμογών και λοιπών καταγραφών Προγραμμάτων παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών που υλοποιεί η Κ.Σ.Ε.

 Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήρια: αφ’ ενός την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά που συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα και αφ’ ετέρου την ποιότητα και λειτουργικότητα της προσφερομένης πλατφόρμας και αφετέρου τη συμβατότητά της με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που διατηρεί η Κ.Σ.Ε..
 Η λειτουργία της πλατφόρμας θα αφορά τρία (3) ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία παράδοσης των αδειών χρήσης αυτής, με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη έτους.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους στον διαγωνισμό, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00, στη Γραμματεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδία Ελλάδας, (Φωκίωνος 8, Αθήνα, 1ος όροφος) Τ.Κ. 10563.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής Προκήρυξης στα παραπάνω γραφεία, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00. Τηλ. 210-32.31.271, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Συνημμένο αρχείο