Η ΚΣΕ ως ανώτατο όργανο όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων της χώρας, προωθεί την προστασία, αύξηση και αξιοποίηση του θηραματικού πλούτου της χώρας. Εκπροσωπεί   του Έλληνες κυνηγούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όπως προκύπτουν από το καταστατικό της, είναι οι εξής:

  • Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων της χώρας.
  • Η προστασία των θηραμάτων με κάθε νόμιμο μέσο με τελικό στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση θηραματικού πλούτου ανάλογα με τις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες της χώρας.
  • Η εποπτεία της άσκησης της θήρας από τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων στα πλαίσια των κυνηγετικών εξελίξεων της χώρας.
  • Η συνεργασία με τα Κρατικά Όργανα για την εναρμόνιση των φιλοθηραματικών επιδιώξεων στα πλαίσια του Νόμου.
  • Η ίδρυση φυσικών και τεχνητών εκτροφείων ή η ενίσχυση των κρατικών, για εμπλουτισμό της υπαίθρου με θηράματα.
  • Η εισήγηση και λήψη χρήσιμων μέτρων για την προώθηση των γενικών σκοπών της Συνομοσπονδίας.
  • Η ενημέρωση και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ως προς τους θηραματικούς σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω.
  • Η οικονομική ενίσχυση των Κυνηγετικών Οργανώσεων - όταν αυτή είναι απαραίτητη - προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Το καταστατικό της Κ.Σ.Ε. παραμένει πάντα επίκαιρο ανταποκρινόμενο στο φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα της, απεικονίζοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις του κυνηγετικού κόσμου περί προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας. Υπό το πνεύμα αυτό οι στόχοι της Κ.Σ.Ε. εναρμονίζονται με τους παραπάνω σκοπούς χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που η σύγχρονη εποχή προσφέρει.