Για την επίτευξη των σκοπών της η Κ.Σ.Ε  έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργασιών με πλήθος φορέων, οργανώσεων, δημόσιων υπηρεσιών και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η Κ.Σ.Ε  επιδιώκει και υλοποιεί με επιτυχία αυτό το σύνολο των συνεργασιών διότι για την εξασφάλιση μίας αποτελεσματικής θηραματικής πολιτικής και μιας αειφορικής κυνηγετικής δραστηριότητας σε συνδυασμό ασφαλώς και με την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται η συνεισφορά και ο συντονισμός όλων των αρμοδίων.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολυεπίπεδα και δεν γνωρίζουν σύνορα, και γι αυτό το λόγο απαιτείται οι προκλήσεις εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αποδημία των πτηνών, η γρίπη των πτηνών κλπ. να αντιμετωπίζονται με κοινή συνεισφορά
Πρέπει να τονισθεί, ότι η παρέμβαση της Κ.Σ.Ε κατά την έκδοση της εκάστοτε ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης είναι καταλυτική με συνέπεια να έχουν αποφευχθεί μεγάλοι περιορισμοί της θήρας σε είδη, περιοχές και χρονικές περιόδους, που θα ήταν καταστροφικές για το κυνήγι και χωρίς καμία ουσιαστική σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος.