Η διεξαγωγή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καθορίζεται και ελέγχεται από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται µε το κυνήγι.

Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στην χώρα µας καθίσταται ως μία από τις αυστηρότερες της Ευρώπης, η δε συμμόρφωση της Ελλάδας στις Κοινοτικές Οδηγίες, έχει επισήμως αναγνωριστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού στη μοναδική προσφυγή που έγινε εναντίον µας για το κυνήγι, η δίκη καταργήθηκε με απόφαση του δικαστηρίου το οποίο δέχθηκε την αιτιολογημένη απάντηση της χώρας µας, η οποία έγινε δεκτή.