Σε επικείμενη συνάντηση που θα λάβει χώρα στις 27 Ιανουαρίου στα πλαίσια  Διοικητικού Συμβουλίου της FACE στο Dusseldorf της Γερμανίας, οι εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Οργανώσεων των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, θα συναντηθούν με πρωτοβουλία της Κ.Σ.Ε για να συντονίσουν ενέργειες δημιουργίας κοινών παραδοτέων δεδομένων κάρπωσης, τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών όλων των χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν στη FACE. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η παρουσίαση αξιόπιστων πληθυσμιακών δεδομένων θηραματικών ειδών από πλευράς των κυνηγετικών οργανώσεων με τελικό αποδέκτη τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε., τα οποία θα αποτελέσουν τον αντίλογο στα πληθυσμιακά (ατεκμηρίωτα) δεδομένα που εκδίδουν άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της θήρας.